Holy Cross Lutheran Church .:. 7307 N. Nevada .:. Spokane, WA 99208 .:. 509.483.4218

                                            
   
     Art in the Spirit with Sironka Maasai Fall 2013

  
    
 Cross My Art participated in an Art in the Spirit Event at Redeemer Lutheran